ทำเนียบพระสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๑


ชื่อ พระครูพนมวนานุรักษ์ (นิลสว่าง)

พรรษา ๓๔ อายุ ๕๔ นักธรรมชั้นเอก, ทางโลก ปริญญาตรี โทร ๐๘๒-๖๙๕-๖๕๙๙

เจ้าอาวาสวัดพนมพนาวาส รูปปัจจุบัน

ชื่อ พระชาญ จารุวณฺโณ (จำปาคำ)

พรรษา ๔๕ อายุ ๖๗ นักธรรม - ทางโลก -

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

ชื่อ พระนิวัฒน์ กมโร (นิลสว่าง)

พรรษา ๓๒ อายุ ๕๒ นักธรรม - ทางโลก -

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

ชื่อ พระวิรัช จนฺทสาโร (ชมทรัพย์)

พรรษา ๑๙ อายุ ๖๑ นักธรรมชั้นตรี, ทางโลก ป.๔

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

ชื่อ พระเจตนิพิฐ พุทฺธญาโณ (กาวิละ)

พรรษา ๑๑ อายุ ๓๑ นักธรรมชั้นเอก ทางโลก ปริญญาตรี

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

 

ชื่อ พระประเมศ ปวโร (บุญญานุธนพล)

 

พรรษา ๓ อายุ ๓๐ นักธรรมชั้นตรี ทางโลก ปวช.

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

ชื่อ พระพยนต์ ปภากโร (เข็มกลัด)

 

พรรษา ๓ อายุ ๗๔ นักธรรมตรี ทางโลก ป.๔

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

ชื่อ พระนิรันดร์ ปภสฺสโร (บุญเรือง)

 

พรรษา ๒ อายุ ๒๗ นักธรรมชั้น - ทางโลก ปวช.

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

ชื่อ พระปรีดา ปิยสีโล (สุขสง่า)

 

พรรษา ๑ อายุ ๔๖ นักธรรมชั้น - ทางโลก -

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

 

ชื่อ พระหาญหรัญ ถิตวิริโย (พันธุ์บุญมี)

 

พรรษา ๑ อายุ ๔๑ นักธรรม - ทางโลก -

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

 

ชื่อ พระทองสุข เตชวโร (ฤทธิ์เจริญ)

 

พรรษา ๑ อายุ ๖๒ นักธรรม - ทางโลก -

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส (ลาสิกขาแล้ว)

 

ชื่อ พระ...............................................

 

พรรษา ...................................................

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

 

ชื่อ พระ...............................................

 

พรรษา ...................................................

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

 

ชื่อ พระ...............................................

 

พรรษา ...................................................

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

..................

..................

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

..................

...................

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

...................

...................

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

....................

....

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

...................

...................

สามเณรวัดพนมพนาวาส