ทำเนียบพระสงฆ์ ประจำปี ๒๕๖๑


ชื่อ พระครูพนมวนานุรักษ์ (นิลสว่าง)

พรรษา ๓๔ อายุ ๕๔ นักธรรมชั้นเอก, ทางโลก ปริญญาตรี โทร ๐๘๒-๖๙๕-๖๕๙๙

เจ้าอาวาสวัดพนมพนาวาส รูปปัจจุบัน

ชื่อ พระชาญ จารุวณฺโณ (จำปาคำ)

พรรษา ๔๕ อายุ ๖๗ นักธรรม - ทางโลก -

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

ชื่อ พระนิวัฒน์ กมโร (นิลสว่าง)

พรรษา ๓๒ อายุ ๕๒ นักธรรม - ทางโลก -

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

ชื่อ พระวิรัช จนฺทสาโร (ชมทรัพย์)

พรรษา ๑๙ อายุ ๖๑ นักธรรมชั้นตรี, ทางโลก ป.๔

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

ชื่อ พระเจตนิพิฐ พุทฺธญาโณ (กาวิละ)

พรรษา ๑๑ อายุ ๓๑ นักธรรมชั้นเอก ทางโลก ปริญญาตรี

ผู้รับผิดชอบดูแล  ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม,พระเจ้าหน้าที่

 

ชื่อ พระประเมศ ปวโร (บุญญานุธนพล)

 

พรรษา ๓ อายุ ๓๐ นักธรรมชั้นตรี ทางโลก ปวช.

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

ชื่อ พระพยนต์ ปภากโร (เข็มกลัด)

 

พรรษา ๓ อายุ ๗๔ นักธรรมตรี ทางโลก ป.๔

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

ชื่อ พระนิรันดร์ ปภสฺสโร (บุญเรือง)

 

พรรษา ๒ อายุ ๒๗ นักธรรมชั้น - ทางโลก ปวช.

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

ชื่อ พระปรีดา ปิยสีโล (สุขสง่า)

 

พรรษา ๑ อายุ ๔๖ นักธรรมชั้น - ทางโลก -

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

 

ชื่อ พระหาญหรัญ ถิตวิริโย (พันธุ์บุญมี)

 

พรรษา ๑ อายุ ๔๑ นักธรรม - ทางโลก -

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

 

ชื่อ พระทองสุข เตชวโร (ฤทธิ์เจริญ)

 

พรรษา ๑ อายุ ๖๒ นักธรรม - ทางโลก -

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

 

ชื่อ พระรัชชาพงษ์ สุจิณฺโณ (บุญสร้าง)

 

พรรษา ๑ อายุ ๕๕ นักธรรม - ทางโลก -

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

 

ชื่อ สามเณรประภัสร์ เมียงอารมณ์

 

พรรษา - อายุ ๑๙ นักธรรม - ทางโลก -.

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

 

ชื่อ พระ...............................................

 

พรรษา ...................................................

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

..................

..................

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

..................

...................

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

...................

...................

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

....................

....

พระจำพรรษาวัดพนมพนาวาส

...................

...................

สามเณรวัดพนมพนาวาส