กิจวัตรประจำวันวัดพนมพนาวาส


ตารางเวลาการทำกิจวัตรประจำวัน

แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา ผู้ปฏิบัติธรรม

ภาคเช้า
เวลา  ๐๓.๓๐ น.   สัญญาณระฆัง ปลุกให้ทำความเพียร
เวลา  ๐๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น.   ทำวัตร (สวดมนต์ภาคเช้า)
เวลา  ๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น.   จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณลานวัด กวาดวิหาร ลานธรรม
เวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า
เวลา  ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.   ปฏิบัติกรรมฐานภาคเช้า / เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน / พักผ่อนตามอัธยาศัย
ภาคบ่าย
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   ปฏิบัติกรรมฐานภาคบ่าย / เดินจงกรม / นั่งสมาธิ
เวลา  ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.   จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณลานวัด กวาดวิหาร ลานธรรม
เวลา  ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.   พักผ่อนตามอัธยาศัยเตรียมตัวให้พร้อมทำวัตรเย็น
ภาคเย็น
เวลา  ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.   ทำวัตร (สวดมนต์ภาคเย็น)
เวลา  ๑๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.   ปฏิบัติธรรมภาคกลางคืน / เดินจงกรม / นั่งสมาธิ