ประวัติวัดพนมพนาวาส


       วัดพนมพนาวาส เดิมชื่อ “วัดตาวาส” เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย
ตั้งอยู่หมู่ ๓ บ้านชวดสนามเถื่อน ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา
ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๗ โดยหมื่นวิเศษ (วาส บุญเขียน) และอำแดงเปี่ยม
ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ถวายที่ดิน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ฒ


• พระครูประสิทธิ์เขมคุณ (พระอาจารย์บุญเลิศ เหมโก) ซึ่งเป็นหลานของหลวงพ่อไข่ วชิโร อดีตเจ้าอาวาส วัดพนมพนาวาส ได้ศึกษาวิชากรรมฐานจากพระวิปัสสนาต่าง ๆ หลายวัดในประเทศ และกลับมาก่อตั้งเป็นศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทยที่วัดพนมพนาวาส แห่งนี้ ซึ่งเปิดอบรมและสั่งสอนแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในปี พ.ศ.๒๕๑๔ เพื่ออบรมพระวิปัสสนาจารย์ออกไปสอนตามสถานที่ต่าง ๆ จำนวนมาก แนวทางการสอนนั้นปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานสี่

• นอกจากนี้ วัดพนมพนาวาส ยังเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดปฏิบัติ (ปริวาสกรรม) และบวชเนกขัมมะ ในวันที่ ๒๐-๒๙ มีนาคม เป็นประจำของทุกปี โดยมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ คน ปัจจุบันมีพระครูพนมวนานุรักษ์เป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

• วัดพนมพนาวาสร่วมกับพิพิธภัณฑ์ พระพุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ ได้จัดแสดงพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ จาก ๙ ประเทศ ให้พุธสานิกชนได้เข้ามาสะการะพระบรมสารีริกธาตุได้ทุกวัน ตั้งแต่ ๘.๐๐น.-๑๗.๐๐น.